İş Davası Dilekçesi

Satın Al (25,00 TL)

İş davası dilekçesi, dilekçe türlerinden en fazla ihtiyaç duyulanlar arasında yer alır. Zira ülkemizde işçi alacakları noktasında her gün bir gelişme olur desek yanlış yapmış olmayız. İş davası dilekçesi genelde iki şekildedir. Kıdemi ve İhbarı içeren dilekçe olmak üzere iki şekilde düzenlenir. Bizde dilekçemizde kıdem ve ihbar tazminatları noktasında dilekçe ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Öncelikle davalının yeri yetkili olur, davalılar birden fazla ise her hangi birinin yerleşim yeri davada yetkili kılınır. İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Davalarda ispat yükü her iki tarafta olmak üzere deliller tek tek değerlendirilerek süreç devam eder. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır. Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ca ivedilikle karara bağlanır. (7036 S. K. m. 7) Eğer işçi belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışmakta ise fesihden önce bildirim yapılması gerekir.

Satın Al (25,00 TL)
Çalıştığı iş yerinden haksız fesih ile gönderilen çalışanın çalıştığı süre içindeki kıdem ve ihbar tazminatını alabilmek için iş mahkemesine sunulacak avukatlı veya avukatsız dilekçe.
www.arikanavukatlik.com
İş Davası Dilekçesi/
4 5
Arıkan Hukuk Bürosu