Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat sigortaları bankacılık siteminin temel yapı taşlarından bir tanesi olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda şahıs, kurum kuruluşlar ve şirketlerin çok sık kullandıkları poliçe türlerindendir. Gelin isterseniz hayat sigortaları ve tazminat ilişkisini biraz irdeleyelim. Kişilerin başta vefat olmak üzere sakatlık, işsizlik, hastalık gibi hallerde doğabilecek tedavi giderleri, cenaze ve defin masrafları, iş göremezlik halinde doğan zararlar gibi durumlar için kendilerinin ve belirleyecekleri lehtarların veya yasal mirasçılarının maddi güvencesini sağlamak amacıyla başvurduğu yollardan biri ‘‘Hayat Sigortası’’dır. Bu sigorta ile kişiler kendilerinin başlarına gelebilecek olumsuz durumlara karşı bizzat kendisini ve sevdiklerini güvence altına almaktadırlar.

Hayat Sigortası İle Elde Edilecek Kazanımlar

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve poliçenin kapsamına bağlı olarak hangilerini kapsar şekilde yapılmışsa o riskler için vefat, hastalık, işsizlik, maluliyet gibi durumlarda belirlenen kişilere veya doğrudan sigortalıya sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat sigortalarında ana teminat ölüm olması halinde ölüme bağlı hayat sigorta teminat tutarının kişinin mirasçılarına ödenmesidir. Vefatın dışında Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kritik Hastalıklar gibi teminatlar için de Hayat Sigortası yaptırılabilir.

Hayat Sigortasını Kimler Yaptırabilir

Teminat türüne göre bir engel olmaması halinde herkes hayat sigortası yaptırabilir. Ancak yaş başta olmak üzere bazı poliçeler için sağlıklı olma, hiç ameliyat geçirmemiş olma gibi şartlar da aranabilir.

 • 18 yaşından küçüklere hayat sigortası yaptırılamaz.
 • Kişi çocuğu için hayat sigortası yaptırmak isterse 18 yaşına kadar kendisi ödeme yaparak daha sonra çocuk reşit olunca devir yapılır.
 • Türkiye'de genelde 70 yaş ve üzeri olan kişilere hayat sigortası poliçesi düzenlenmemektedir. Bu sınırların dışındakiler diledikleri şekilde hayat sigortası yaptırabilirler.

Bankadan Kredi Çekerken Yaptırılan Hayat Sigortasında Önemli Hususlar

Banka kredisi hayat sigortası temelde yalnızca ölüm halinde teminat ödemeyi teminat altına alan sözleşmelerdir. Esasında bu sözleşmelerin ağır hastalık halleri veya maluliyet doğması durumunda da sigorta teminatı ödemeyi içermesi gerekmektedir. Bu nedenle banka kredisi çekenlerin imzalayacakları hayat sigortası sözleşmesinde mutlaka kaza ve ağır hastalık hallerinin de teminat içerisinde olduğunu yazdırmaları gerekmektedir.

Banka Kredisi Aşamasında İmzalanan Hayat Sigortasından Tazminat Alınabilir Mi?

Hayat sigortası kredi çekme aşamasında alınan bir sigorta poliçesi olsa da, ölüm ve yaralanma hallerinde kişinin geride bıraktıklarını veya kendisine tazminat ödenmesini gerektiren bir sigorta poliçesidir. Çünkü hayat sigortası temelde bir Ferdi kaza poliçesidir bu nedenle kişinin bankaya borcunun bulunmaması durumunda da bu sigorta yine devrede olacaktır.

Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Hayat sigortaları 3 grupta incelenmektedir.

 1. Grup Sigortaları ve Bireysel Sigortalar
 2. Tam Koruma Sigortaları ve Birikimli Hayat Sigortaları
 3. Teminat Türlerine Göre Hayat Sigortaları

Hayat Sigortalarının İçeriklerinde Yer Alan Teminat Kalemleri

Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatıdır. Ancak hayat sigortasının poliçeye eklenmesi halinde vefat teminatıyla birlikte aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile ek teminatları içermesi mümkündür. O ek taminatlardan bazıları şöyledir;

 • Sürekli sakatlık,
 • Kritik hastalıklara yakalanma,
 • Tedavi giderleri,
 • Gelir kaybı,
 • Geçici sakatlık,
 • Tehlikeli hastalıklar,
 • Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Kaza veya Hastalık Sonucu).

Hayat sigortlarında teminat kalemleri içinde ilki hayat sigortası olan kişinin vefat etmesidir. Vefat durumunda hayat sigortası olan poliçe kesilen sigorta firması kişiye karşı sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Bu bakımdan hayat sigortası olup içinde kalıcı sakatlık yaşayan veya geçiçi iş göremezlik durumları ile karşı karşıya kalan kişiler ise donanımlı devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile durumlarını tespit ettirerek poliçeden kaynaklı sürekli sakatlık ve geçiçi iş göremezlik veya diğer kalemlerin tazminatlarını alabilirler.

Hayat Sigortalarında Tazminatın (Teminat Dışı Kalınması)

Hayat sigortalarınında belli başlı kriterleri poliçelerde açıklanmaktadır. Bazı durumlarda poliçelerden teminat alınamaz.Gelin teminat dışı kalan kalemleri inceleyelim.

 1. Poliçesinde yer almayan şekilde yolculuk yapması (teminata girmeyen seyahat halleri)
 2. İntihar veya buna benzer durumlarda gerçekleşen ölümler
 3. Sigortalı yani poliçesi olan kişiyi hayat poliçesinden yararlanacak kişinin öldürmesi veya bu olaya bir şekilde karışması.
 4. Savaş halleri
 5. Olağan üstü durumlar biyolojik saldırı, nükleer saldırı vb durumlar teminat dışıdır.

Burada aslolan konu şudur siz eğer poliçeniz dışında bir tutum içinde iseniz hayat sigortası tazminatından ölen veya ölenin yakınlarının yararlanmasının önü kapatılmıştır.

Hayat Sigortası Yerel Mi Yoksa Evrensel Olarak Geçerli Midir?

Türk hukukuna göre; yapılan hayat sigortası dünyanın her yerinde geçerlidir. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça riziko nerede gerçekleşirse gerçekleşsin tazminat hakkı bakidir.

Hayat Sigortalarında Görevli Mahkemeler

Hayat sigortası poliçesinden kaynaklı doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Hayat Sigortası Tazminatlarında Zaman Aşımı

Hayat sigortalarında zaman aşım süreleri ölümlü kazalar sonrası veya vefat durumları ile bedeni hasar şekillerine göre farklı zaman dilimleri içinde incelenir. Hayat sigortasından doğan tüm tazminat talepleri, tazminatın ödenmesi gereken tarihten başlayarak 2 yılda, sigorta tazminatına ve/veya bedeline ilişkin talepler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğramaktadır.

Hayat Sigortası Üzerinde Rehin Alacaklısı Olması Durumu

Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından öncelikli olarak alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Sıklıkla kredi kullanan kişilerin krediye bağlı hayat sigortalarında dain-i mürtein bulunur. Böyle hayat sigortalarında kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb. finans kuruluşları dain-i mürtehin yani rehin alacaklısı olarak belirlenir.

Hayat Sigortasından Vefat ve Sürekli Sakatlık Tazminat Talepleri

Hayat sigortası poliçesinden kaynaklı tazminat taleplerinde sigorta şartları B.1 sayılı maddeye göre riziko gerçekleşmesinden sonra 5 iş günü içinde bildirim zorunluluğu mevcuttur. Sigorta şirketi özellikle vefat durumlarında kişilerin bu süreçleri bu sürede yerine getirmesinin zorluklarını bildiğinden özellikle müvekkillerin yada poliçesi olanların avukat vasıtası ile süreci yönetmelerinde hem şirket hem müvekkilin bu sürece o kederli durumda katlanmaması adına tarafımızca hukuk ekibince bu işlemlerin yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Sigorta şirketleri başvuru ile birlikte teslim alındı evrakı verir ve süreç içinde diğer talepleri avukat vasıtası ile hak sahipleri ile paylaşır. Genelde başvuru sonrası ödemeler 10 gün içinde yapılmaktadır.

Vefat ve Sakatlık Tazminatı Almak İçin Gerekli Evrak ve Şartlar

Hayat poliçelerinden alınacak tazminat türlerinde genelde en yaygın olanı hayat poliçesi devam ederken vefat eden kişi için tazminat ve kalıcı yada geçiçi iş göremzlik tazminat kalemleridir. Sigortalının vefatı halinde riziko gerçekleşmiş olacağından hak sahiplerinin hayat sigortası teminatlarını talep etme hakkı doğar. Bu durumda her sigorta şirketince farklı evraklar talep edilmekle birlikte Hayat Sigortası Genel Şartlarının B.1 sayılı Maddesi Gereğince Sigorta Şirketine mutlaka sunulması gereken temel evraklar belirlenmiştir.

 • Sigorta Poliçesi (Kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya defin izni,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı.

Ancak sigorta şirketi tarafından talep edilebilecek evraklar yukarıda sayılanlar ile sınırlı değildir. Sigorta şirketleri yukarıda sayılan evraklara ek olarak evrak talep edebilirler. Bu durumlarla uğraşmamak adına avukatların süreci yönetmesi daha mantıklı olacaktır.

Hayat poliçesi olup vefat eden kişi için öncelikle şu evraklar talep edilir.

 1. Ölüm evrakı
 2. Veraset ilamında belirtilen her bir yasal mirasçıya ait kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport)
 3. Lehtar varsa lehtara ait kimlik
 4. Talep onay aşamasında bazı prosedür evraklar

Hayat poliçesi olan kişi kaza veya hastalık sonucu vefat etmiş ise sigortaların genel talepleri şu belgeler olur.

 • Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşu veya ölüm belgesini dolduran sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları,
 • Sigortalının başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerini içeren liste
 • Sigortalının ilaç raporlarını içeren liste. gibi evraklar talep edilir. Sigorta bunları inceleme sürecine tabi tutarak poliçedeki şartları yerine getirir.

Eğer sigortalı adli bir olay sebebi ile vetat etmiş ise hayat poliçesinden kaynaklı vefat tazminatı alabilmek için bazı ek belgelere ihtiyaç duyulur.

 1. Vefatın trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda trafik kazası tespit tutanağı,
 2. Ölü muayene raporu,
 3. Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen soruşturma dosyası.

Aslında bakıldığında hayat poliçesinden kaynaklı vefat tazminatı almanın çok daha kolay olmadığı ve bu yasal prosedürler içinde ilgili kuruluştan tarafınıza ait bir çok doküman ve belge istenebilmektedir. Hukuk büromuz tazminat hukuku alanında Türkiye'nin sayılı avukatlık bürolarından biri olarak sizlere ister vefat ister hayat poliçenizden kaynaklı kalıcı ve geçiçi tazminat kalemleriniz noktasında destek vermektedir. Bu makalemiz dışında sorularınız için bizlere canlı destek hattımızdan ulaşabilir ayrıca ofisimizi arayarak avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Hayat poliçesinden kaynaklı vefat tazminatı ile kalıcı sakatlık tazminatı ve geçici iş göremezlik tazminatları tarafımızca 10 gün içinde ilgili sigorta şirketinden tahsil edilmektedir.
www.arikanavukatlik.com
Hayat Sigortası Tazminatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır