İcra İhalesi İle Gayrimenkul Satın Alma Rehberi

İcra İhalesi İle Gayrimenkul Satın Alma Rehberi

Haczedilmiş ve pay sahipleri anlaşamadığı için paraya dönüştürülmesi gereken gayrimenkuller devletin resmi satış müdürlüğü aracılığıyla satılmaktadır. Bu yazımızda da icradan veya satış müdürlüğünden taşınmaz (ev, arsa, iş yeri vs) almak ve icra müdürlükleri aracılığıyla satılan diğer gayrimenkullerin satın alma süreçleri hakkında müvekkil adaylarımıza bilgi vermek ve sonrasında iş ortaklığı teklifi için kaleme alınmıştır.

Taşınmazlar Nasıl Satılır?

İhaleye konu taşınmazlar devletin satış memurluğu aracılığıyla açık arttırmayla satılmaktadır. Bu açık arttırma işlemi bizzat satış memurluğunda teklif vererek yada ihaleye elektronik ortamda katılarak yapılmaktadır. İhaleden önce teminat yatırılması şartıyla da açık arttırmaya her Türk vatandaşı katılabilmektedir.

İhaleden Örnek Taşınmaz Satış Bedelleri

  • İhaleye çıkan evin internet satış portal fiyatı: 1.880.00 TL
  • İhaleye çıkış fiyatı: 870.00 TL
  • İhaleden satış fiyatı: 1.025.00 TL

Buradaki örnek üzerinden de anlaşılacağı üzere aslında ihaleden satışlar ciddi bir avantaj getirmekte. Zira bu örnekte bakıldığında %50'ye yakın avantajlı bir fiyat ile gayrimenkulun el deiştirdiğini görmekteyiz.

İcra Dairesinden Gayrimenkul Almak Avantajlı Mıdır?

Borçlunun ve miras paydaşlarının mülklerini hızlı bir şekilde paraya çevirmesi gerektiği için fiyatlar ciddi oranlarda düşmektedir. Satılacak gayrimenkulün değeri, en erken 6 ay önceki fiyatlardan hesaplandığı için her zaman güncel piyasa ederinin altında ihale satışına sunulmaktadır. Bu da alıcı ve yatırımcılar için avantajlı bir durum oluşturmaktadır. İcra yoluyla satılan taşınmazlar, kanun gereği piyasa değerinin %50 altında fiyatlarla ilana sunulur. Bu, alıcılar ve yatırımcılar için büyük bir avantajdır. İlgisizlik yada anlaşmazlıklardan doğan bakımsızlık nedeniyle değerinin altına satılan gayrimenkuller, tadilat, bakım ve yenileme işlemleri sonrası yüksek fiyata satılabilir veya ikamete daha uygun hale getirilebilir.

Satın alınan mülk kiraya verilebilir, tarla yada bağ ise ekim yapılabilir veya zeytinlik gibi yerler noktasında meyvelerinden istifade edilebilir. Bunun yanında kanunların sunduğu ölçülerde ve püf noktalarını bilerek yapılan yatırımlar çok daha verimli ve alıcısını memnun etmektedir. Uygun fiyatlı satın alma sonrası iyi bir pazarlama ile de alınan malın ederi katlanabilmektedir.

Hukuki güvence: Bunun yanında gayrimenkulun devlet tarafından satılması nedeniyle hukuki güvence anlamında daha fazla güvence sağlar. Alıcı Tapu Müdürlüğü'nde yapılan satışlarda, ödemenin hangi aşamada yapılacağı, banka hesaplarının müsait olmaması, ekspertiz hileleri, gösterilen gayrimenkul ile satılan gayrimenkulün farklı olması gibi hilelerle muhatap olmayacak, mülkünü devlet güvencesi ile satın alacaktır. Ödemenin ise kuruma bağlı devletin banka hesabına yapılması sebebiyle alıcı güvence altında olacaktır.

Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetimiz

İhaleye girdikten sonra avantajlı fiyat belirlenir ve en fazla ödenecek tavan bedel belirlenerek müvekkilin lehine hareket edilir. Gerek elektronik yöntemle katılınılan ihale gerekse satış meurluğunda yapılan ihalede müvekklin yanında bizzat bulunularak müvekkilin taşınmazı mülkiyetine alması sağlanır.

Bir çok müvekkilimiz bu yöntemle taşınmaz sahibi olmakta ve bu avantajlı yöntem ile gayrimenkul ve taşınmaz ihaleleri noktasında hizmetimiz kesintisiz devam etmektedir. Amacımız müvekkilimizin ve tarafımızın, avantajlı fiyatlarla mülkiyet elde etmesi ve bu vesileyle uzun vadeli ve sürekli bir gelir elde etmesidir. İhtiyaç analiziniz, kısa veya uzun vadeli getiri veya ihtiyaçlarınız analiz edilerek tarafınıza en uygun taşınmazı buluyoruz. Ücretlendirme ve hizmet seçenekleri için tarafımıza e-mail, whatsapp hattımız veya doğrudan arama yoluyla ulaşabiliriniz.

İcra Dairesi Hangi Gayrimenkulleri Satar?

İcra daireleri ve satış memurlukları, mirasa konu paylaşılamayan malları ve borçluların satışa çıkmış mallarını satmaktadır. Bu noktada yatırımcı veya ihtiyaç sahibi dilerse icra dairesinden satılan malı dilerse de miras anlaşmazlığı yoluyla satılan malları alabilir. Her bir satış işlemi ayrı ayrı ilana getirilir. Ve alıcıların katılımları ve talepleri ile ilgili memurluklarca satışları yapılır.

İhaleden satılan Gayrimenkuller Nasıl Tespit Edilir?

Mesleki tecrübemiz ve müvekkillerimize elde ettirdiğimiz gelirler münasebetiyle en avantajlı gayrimenkul tarfınıza bulunarak ihale sürecinde tarafınıza yol gösterilmektedir. Burada izlediğimiz yol yılların deneyimi ve konusunun uzmanı bir ekip ile çalışmamızdan kaynaklı sizlere ciddi avantajlar sağlamaktayız.

İcradan Ev Alırken İhale Kazanıldıktan Sonraki Süreç

İcradan ev almaya ilişkin ihale tamamlandıktan sonra ihaleyi kazanan alıcı satış bedelini icra dairesine ödemelidir. Burada icra memuru 10 günü geçmeyecek şekilde alıcıya mühlet verecektir. Bu süre zarfında ödemenin devletin satış müdürlüğüne yatırılması halinde ihale kesinleşecek ve tapu müdürlüğüne tezkere yazılarak gayrimenkulün devri sağlanacaktır. İhale tamamlandıktan sonra en yüksek fiyatı teklif eden alıcının ihaleden cayması mümkün olmayacaktır. Devletimiz ihale yoluyla satış yöntemine teşvik ederek hem hukuki yükün hem de borç ilişkilerinin hızlı sonuçlanmasını hedeflemiş olduğu için bir çok hukuki ve finansal avantaj sunmaktadır. Alıcının kendisine verilen sürede satış bedelini ödememesi halinde kendisinden önce en yüksek teklifi veren alıcıya teklif götürülür. Bu kişi 3 gün içerisinde almaya karar verirse satış işlemi o kişiye yapılacaktır.

Sonuç olarak, icra dairesi aracılığıyla ucuz taşınmaz almanın kazanç ve fırsat avantajları, düşük maliyetler, yatırım potansiyeli, fırsat maliyeti avantajı, çeşitlilik ve seçenekler ile nakit akışı fırsatlarını içerir. Bu avantajlar, alıcılar için ekonomik açıdan cazip bir seçenek haline gelir. Ancak, taşınmazın durumu, hukuki süreçler ve diğer faktörler dikkate alınmalı ve bir taşınmazın satın alınmadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Bilgi, iletişim, avukatlık hizmeti ve yatırım ortaklığı için 05073711717 numaralı telefondan tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

20. HD., Esas 2017/6678 Karar 2019/838 Tarih 11.2.2019 Dava dilekçesinde, davacının, davalılar … ve …’ın kendisine olan borcu nedeniyle 11. İcra Müdürlüğünün 2011/3366 E sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, … ili, … ilçesi, … mahallesi, 11482 parselde bulunan taşınmazın ise davalılar … ve …’ın babası …’a ait olduğunu, anılan gayrimenkule haciz koymuş bulunduklarını, … 20. İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/460 E-2013/..K. sayılı ve 19/06/2013 tarihli gerekçeli kararı ile davacıya ortaklığın giderilmesi için dava açma yetkisinin verildiğini, bu nedenle davanın kabulü ile dava konusu gayrimenkulün borçlu … ve …’a ait hisseler üzerindeki ortaklığının aynen taksimine, bu mümkün olmadığı takdirde ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu … ili, … ilçesi, … mahallesi, … mevkii 11482 parsel sayılı, cilt:119, sayfa:11678 nolu, 291,00 m2, arsa vasıflı taşınmazın ortaklığının genel açık arttırma (icradan ev almak) ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

12. HD., Esas. 2011/26221 Karar. 2012/10525 Tarih. 2.4.2012 İcra İflas Kanunu’nun 133/2 maddesinde; “ İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” yasal düzenlemesine yer verilmiştir. İcradan satılık daire nasıl alınıra ilişkin somut olayda, şikayetçinin 05.04.2011 günü yapılan ihalede taşınmazı satın aldığı, bilahare icra müdürlüğü’nce, İİK’nun 133. maddesi hükmüne göre, 68.000,00 TL ihale bedeli şikayetçi tarafından yatırılmadığından ihalenin re’sen feshine karar verilerek taşınmazın yeniden satışa çıkarıldığı, 01.07.2011 günü yapılan sonraki ihalede, aynı taşınmazın 76.000,00 TL’ye dava dışı A.G.ye ihale edildiği görülmektedir.

İcradan mal almak isteyenlere hukuk bürosu olarak destek vermekteyiz. İster arsa, ister ev, ister bağ veya bahçe olsun isteğinize göre satın alma ve ihale desteği bizden.
www.arikanavukatlik.com
İcra İhalesi İle Gayrimenkul Satın Alma Rehberi/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır