Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Saygıdeğer Ziyaretçilerimiz

Arıkan Hukuk sitesi olarak, siz değerli müşterilerimizin ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri “Arıkan Hukuk” ekibi olarak almış bulunmaktayız. Firmamız ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla dilediğiniz hizmeti veya işlemi yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunlar ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda Veri Politikamızı sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikâyetlerinize karşı azami hassasiyet göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Saygılarımızla.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Firmamız, kişisel verilerin gizliliğine önem vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da kabul ve taahhüt etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Arıkan Hukuk olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerin rızası ile ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Arıkan Hukuk, topladığı ya da kendisine site veya mail üzerinden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olması halinde bu değişikliklerin kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. Ancak Şirketimiz tarafından yapılan işlemlerde özellikle hizmet alanların beyanları esas alınmaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi: Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 4’üncü maddesi (c) bendi hükmünce kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler. Arıkan Hukuk Kişisel Verileri Silme Yönetmeliği’ne göre siler veya yok eder.
 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, sitemize yapmış olduğunuz başvurular sonrası tazminat süreç hesaplarında Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları başlığı altında sıralanan işlemlerin ifası için; Arıkan Hukuk ekibi olarak sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile bilgiler toplanacaktır.

 1. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4 ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

 1. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

Reklam Amaçlı Veri İşleme

Şirketin Veri İşlemesi

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Arıkan Hukuk’a ait web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer sistem veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Hizmet alınan bilişim, aktüer veya tıbbi danışmanlık gibi hizmet veren özel kurum ve kuruluşlara hizmet almak için bilgiler aktara bilinmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11’inci madde kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

 1. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Arıkan Hukuk’ta verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 1. İşlem güvenliği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

 1. Denetim

Şirketimiz, Kanun’un 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünce gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

 1. İhlallerin Bildirimi

Arıkan Hukuk kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. “Veri gizliliğine/mahremiyetine” aykırı bir husus olması sebebiyle veri ihlali olduğunu Kanun’un 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmünce Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 1. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
 2. Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, “IX. İlgili Kişinin Hakları” maddesinde yazılı olan hususlar hakkında şirketimize yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Kanun’un 13’üncü maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır