Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası avukatlığı; tazminat avukatlığının bir alt koludur. Trafik kazası sonucu belirli oranlarda vücut bütünlüğü bozulan yani engelli hale gelen kişiler ile ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler için gerek sigorta şirketleri aleyhine gerekse de kazaya sebebiyet veren kusurlu taraf aleyhine, mağdurlar adına doğan tazminatın, sigorta şirketlerine başvuru, tahkim ve dava usulüyle tazmin ile tazmin edildiği avukatlık hizmeti türüdür. Trafik kazası avukatı seçim aşamasında bu alanda özel çalışma yapmış kişilerin tercih edilmesi dava ve sigorta sürecinde işlerin hem hızlı hem de en kârlı şekilde sonuçlanması anlamı taşır.

Trafik Kazası Avukatı; yani Trafik Kazalarının sonucunda doğan genel hukuki sınıflandırma şu şekilde hukukumuzda yer almaktadır; Tazminat Hukuku’nun bir dalı olarak bu alan; Karayolları Trafik Kanunu, Sigorta Hukuku ve Sağlık Hukuku’nun karma bir bileşkesi olarak hukuk dalları arasında sınıflandırılabilmektedir. Bu makalemizde hukuk tekniği anlamında terimlere ve kanun içerikleri ile Yargıtay kararlarına yer vermeksizin yalın(herkesin anlayabileceği) ama kapsayıcı bir biçimde konuyu el alacağız.

Kaza Sonrası Savcılık Ve Sigorta Bildirim Süreci

Trafik kazası sonrası genel olarak süreçlerin işleyişini sizlere detaylandırarak anlatmaya çalışacağız. Burada ilk olarak kaza ile ilişkili sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

1.Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile Karakol-Savcılık Süreci

Gerçekleşen bir trafik kazası sonrasında öncelikle, kolluk kuvvetleri(polis veya jandarma) tarafından kazanın hikayesi dinlendikten sonra bir trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir. Tarafların dinlenmesinin mümkün olmadığı hallerde kazaya dair hastane kayıtları ve çevredeki kamera kayıtları gibi deliller savcılığa intikal ettirilerek, savcılık aracılığıyla bir kusur raporu tanzim edilir. Kaza sonrası süreç böylece savcılık aşmasına intikal etmektedir. Kazanın hikayesinin doğru yansıtılması ve tüm delillerin toplanması sonrasında kaza tutanağını düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde taraflardan birinin yokluğunda(olay yerinden doğrudan hastaneye intikal/vefat durumlarında) düzenlenen raporlar ve tutanaklar hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Ancak eksik delil, tek taraflı beyan, toplanmayan delil veya eksik ifade ile düzenlenen kaza tespit tutanakları ve bilirkişi raporlarına itiraz etmek mümkündür ve yargılamanın her safhasında yeni deliller üzerinden değerlendirme yapılmasını talep hakkı mümkündür. Süreç içerisinde sorumluların cezalandırılması için savcılık aracılığıyla bir “iddianame” oluşturulur ve savcılık aşaması sonrası olan ceza davası sürecine geçilmiş olur. Ceza davası sürecinde bilirkişi raporu alınarak kusur dağılımı yapılır ve TCK gereğince sanığa ceza verilir.

2. Trafik Kazasının Sigorta Şirketine Bildirim Süreci

Trafik kazasının sigorta şirketine bildirim süreci hem ölümlü/yaralanmalı trafik kazasında bedeni hasarların tazmini hem de aracın uğradığı zararların tazmini ve servis hizmetleri için son derece önemli ve zorunlu bir aşamadır. Sigorta şirketine bildirim yapılmaksızın doğrudan dava açılması kanuni bir aşamanın atlanması sebebiyle kimi zaman telafisi güç zararlar söz konusu olmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında kişilerin bizzat veya vekilleri aracılığıyla bildirimde bulunması gerekirken, ölümlü trafik kazalarında müteveffanın mirasçılarının veya vekillerini bildirimde bulunma hakkı bulunmaktadır.

Trafik Kazasını Sigorta Şirketine Bildirimi İçin Gerekli Belgeler Şunlardır:

  • Kaza Tespit Tutanağı(veya savcılık dosyası)
  • Genel Adli Muayene Formu
  • Epikriz Raporu
  • Sağlık Kurulu Raporu (Adli Tıp Raporu Kaza Tarihine ve Yönetmeliğe Uygun)
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Adres Beyanı
  • Savcılık veya Karakol aşamasında alınan ifadeler
  • Ölüm halinde; ölüm belgesi ve defin ruhsatı, adli vakalarda Adli Tıp Kurum inceleme raporu ile mirasçılık belgesi temel olarak talep edilen belgelerdir.

Trafik Kazasında Tazminat Hesaplaması

Trafik kazalarında Türkiye'de avukatlık bürosu olarak kazazedelerin tazminatlarını hesaplayabilen tek hukuk bürosu ofisimizdir. Bakımdan Trafik kazası avukatı ile çalışmanızın size sunduğu ilk faydalardan biri de bu konudur. Zira aldığınız zararın size nasıl bir tazminat kazandıracağını biliyor olarak yola çıkmanız sizi her daim avantajlı kılacaktır.

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat hesaplaması: kazazedenin kazadaki kusur oranı, kalıcı yaralanma oranı(maluliyeti), yaşı ve aylık geliri tazminat hesaplamasında ana dört ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Tazminat hesaplamasında en önemli aşama kusurların dağılımı ve yaralanmanın oransal hesaplaması(heyet raporu) aşamaları doğacak tazminatın hesaplanmasında doğrudan etkilidir. Kazada yaralananın(yolcu, sürücü ve yaya) kazadaki konumu da kusur ve tazminatı etkileyen diğer faktörlerdendir. Yaya olarak trafik kazası geçiren, hayvana çarpan, araç içerisinde yolcu olan, zincirleme kazalarda orta veya arka tarafta kalan kimselerin kusurları diğer tarafa nisbeten yok hükmündedir. Bu kapsamda bu saymış olduğumuz kişilerin her halükarda tazminat hakkı bulunmaktadır.

Ölümlü Trafik kazasında tazminat hesaplaması: ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınlarının tazminat hakkı bulunmaktadır. Bu tazminat “destekten yoksun kalma tazminatı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında ölenin, anne ve babası evliyse eşi ve çocukları, aynı zamanda ispat etmesi durumunda destek verdiği akraba ve yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır. Halk arasında ise zaman zaman “kan parası” gibi isimlerle de anılmaktadır. Ölümlü trafik kazası sonrası destekten yoksun kalma tazminatı; ölenin şayet yaşıyor olması durumunda sağ kalanlara vermiş olduğu destektir. Bu desteğin illaki maddi olmasına gerek bulunmamaktadır. Her halükarda destekten yoksun kalma tazminatı hakkı tahakkuk etmektedir. Binek araçlarda; tek taraflı kazalarda içinde bulunulan araç, çift taraflı kazalarda ise karşı taraf aracı ve içinde bulunulan aracın sigortasından yana tazminat hakkı doğmaktadır.

Toplu taşıma veya otobüslerde yolcu konumunda bulunan kişinin kazada ölmesi halinde aracın kendi koltuk ferdi kaza sigortasından ve aynı zamanda karayolları zorunlu trafik sigortasından yana tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Her halükarda ne olursa olsun vefat eden kişinin yakınlarının koltuk sigortasından yana talepte bulunma hakkı olacaktır. Çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı kazalarda her halükarda şoför ve ruhsat sahibinden manevi tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

Trafik kazası sonucu belirli oranlarda vücut bütünlüğü bozulan yani engelli hale gelen kişiler ile ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler için gerek sigorta şirketleri aleyhine gerekse de kazaya sebebiyet veren kusurlu taraf aleyhine, mağdurlar adına doğan tazminatın, sigorta şirketlerine başvuru, tahkim ve dava usulüyle tazmin ile tazmin edildiği avukatlık hizmeti türüdür. Trafik kazası avukatı seçim aşamasında bu alanda özel çalışma yapmış kişilerin tercih edilmesi dava ve sigorta sürecinde işlerin hem hızlı hem de en kârlı şekilde sonuçlanması anlamı taşır.

Trafik Kazasında Heyet Durumu (Sağlık Kurulu Raporu Temini)

Trafik kazalarında, kazazedelerin, kazaya sebebiyet veren taraftan ve sigorta şirketlerinden bedeni zararlarının ödenmesi için kazanın gerçekleştiği dönem yönetmeliğine uygun olarak, vücudunda meydana gelen kalıcı bedeni hasar hakkında bir rapor alınması gerekmektedir.

Trafik kazalarında verilen rapor içeriği hakkında verilen puanlamalar; 20.02.2019 tarihinden sonra gerçekleşen trafik kazaları için “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerince raporlanmaktadır. 20.02.2019 tarihinden önce gerçekleşen kazalar hakkında ise “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik.” gereği Adli Tıp Kurumu Mütalaası alınması suretiyle kazazedenin kalıcı maluliyeti hesaplanmakta ve oransal puan dağılımı yapılmaktadır.

Bu puanlama işlemi yapılırken öncelikle sigorta şirketinin, kazazedenin talep edeceği hastaneyesevkinin yapılması ve bu hastaneden rapor alınması gerekmektedir. Sevk işlemi olmaksızın alınan raporların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Alınan medikal raporlara ve ölçümlere ise kazazedelerin her zaman itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süreci

Şayet verilen Sağlık Kurulu veya Adli Tıp Raporu oranı gerçek yaralanma hakkında doğru bir puanlamayı yansıtmıyorsa, yine aynı şekilde kaza ile illiyet(ilgililik) bağı olmayan bir rapor verildiyse bu sefer de kazazedenin rapora itiraz hakkı doğmaktadır. Bu itiraz işlemi için ise; raporu veren ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben itiraz dilekçesi yazılması gerekmektedir. Böylece İl Sağlık Müdürlüğü raporun denetiminin yapılması için yeniden bir sağlık kurulu incelemesi için süreci hakem hastaneye havale edecek ve itiraz sonunda alınacak rapor ile süreç devam edecektir. Hakem hastane raporuna karşı ise Adli Tıp’ta itiraz ve tespit prosedürü başlatılabilecektir.

Sigorta Şirketinden Talep Edilebilecek Tazminatlar (Ödemeler)

Kalıcı iş göremezlik tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri, hastane ve protez giderleri ve beklenmedik olağan giderlerin tamamı sigorta şirketinin teminatı kapsamında olduğu için bu bedellerin tamamı belgelendirildiği taktirde sigorta şirketince ödenmek zorundadır.

Trafik Kazasında Kusur Durumu (Kusura İtiraz)

Trafik kazası avukatlığının belkide en önemli noktalarından biri trafik kazasında kusur dağılımına itiraz süreçlerine katılan ve bu alanda vatandaşın hakkını koruyan hizmet verme noktasında çalışan avukat olmaktır. Zira bir çok trafik kazası sonrası tutulan tutanaklar eksik yada hatalı olarak tutulmakta ve sonrasında ciddi mağduriyetler meydana gelmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında kusur durumu, kazanın ilk gerçekleştiği süreçte: her iki tarafın beyanı, görgü tanığı beyanları, kaza izleri, fren izleri, kamera kaydı vb. delillerin toplanarak “trafik kazası tespit tutanağı” içeriğine, kolluk kuvvetleri(polis-jandarma) tarafından tutanak altına alınır. Bu tutanak kazanın oluş şeklini ilk yansıtan belgedir. Bu belgede yukarıda saydığımız delillerin herhangi birinin eksik olması(örn: kazazede hastanede iken tek taflı ifade ile tutanak tutulması) durumunda derhal tutanağa itiraz edilip eksik delillerle oluşturulan tutanağın yeniden tanzim edilmesi veyahut konu hakkında bilirkişi raporu alınarak kusurların doğru paylaştırılması gerekmektedir.

Kusur dağılımında sonradan ortaya çıkan görgü tanığı, kaza delili gibi etmenler sürecin her aşamasında ayrıca dikkate alınmaktadır. Kusur dağılımını etkileyen ancak ortadan kaldırmayan durumlar ise tazminatı düşürmekte ancak bu hakkı ortadan kaldırmamaktadır. Bunlar kısaca; emniyet kemeri, ehliyetsiz araç kullanma, arkadan çarpma, motosikletlerde kask, bebek koltuğunun bulunmamasıdır. Bu sayılanlar kusur durumunu etkilemekte ancak ortadan kaldırmamaktadır. Kusur ve rücu konusundaki sorularınız için lütfen whatsapp veya telefon ile tarafımıza ulaşınız. +90 0507 371 1717

Trafik Kazası Avukatlığında Maddi Tazminat

Trafik kazası ülkemizde her gün yaşanan rutin olaylardandır. Bu bakımdan da kaza sonrası haklarını aramak isteyen kişilerin bazı hakları vardır. Onlardan ilki maddi tazminat konusudur. Trafik kazası sonrası sıkıntı yaşayan vücudunda hasar oluşan vatandaşın maddi tazminat hakkı mevcuttur. Bu tazminatlar iki şekilde ifade edilir.

  • Maluliyet (Engellilik) Tazminatı: Yani kaza sonrası yaşadığı problemin vücudundaki tahribata ilişki tazminat.
  • Engellilik Tazminatı: Burada kalıcı hasarlar veya eğer hem iş hem trafik kazası ise meslekten kazanma gücü kaybı tazminatı devreye girmektedir.

Bu iki tazminat türü öncelikle sigorta şirketine başvurularak alınır. Ardından trafik kazası avukatı yardımı ile Tahkim Komisyonu en son olarak dava süreci takip edilerek tahsil edilir.

Trafik Kazası Avukatlığında Manevi Tazminat

Trafik kazası sonucu doğan maddi zararların yanında, kazazedenin ve kaza sonucu yakınlarını kaybeden kişilerin, kazaya sebebiyet veren taraftan alma hakkı olduğu bir diğer tazminat türü de manevi tazminattır. Manevi tazminat hakkında sigorta poliçesine bu konuda özel bir madde konulmamış ise yalnızca kazaya sebebiyet veren kişiden veya kurumdan şahsen alınır. Trafik kazası avukatı manevi tazminatı konusunda mağdurlara dava sürecinde destek verir. Gerektiğinde, müvekkilinden izin alarak davalı yan ile uzlaşarak dava sürecini kısaltır. Manevi tazminatta karşı tarafın maddi durumu genelde belirleyici olmaktadır.

Genel olarak manevi tazminat bedel olarak belirli bir sınıra tabi değildir. Maddi tazminat gibi belli bir sınıfa girmediği için, davada talep edilecek bedel sembolik rakamlar olarak belirlenebileceği gibi yüksek rakamlar da talep edilebilmektedir. Genel olarak trafik sigortası teminatı altında olamayan bu bedel Kasko Sigortası tarafından karşılanabilmektedir.

Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreleri

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları: Hukukta haksız fiil failinin öğrenildiği tarihten itibaren dava açma süresi 2 yıldır. Ancak ölümlü trafik kazalarında Türk Ceza Kanun'unda ki uzatılmış zaman aşımı süreleri nazara alınmaktadır. Uzatılmış zaman aşımı süresi ise 15 yıldır. Böylece ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında zamanaşımı 15 yıldır. Faili meçhul olaylarda failin yeni öğrenilmesi halinde ise bu bir yeni delil olduğundan dolayı zamanaşımından söz edilemez. Yaralanmalı Trafik kazaları yönünden ise dava zamanaşımı 10 yıl, sigorta şirketinden talepte bulunma zamanaşımı ise 8 yıldır.

Trafik Kazalarında Rücu (Para İadesi) Süreci

Trafik kazalarında gerek tek taraflı gerek çift taraflı, gerek ölümlü gerekse de yaralanmalı trafik kazalarında rücudan, yani geri iadeden bahsedilmesi için “kasta yakın kusur” söz konusu olmalıdır. Bu durum da çok az rastlanır bir kusur çeşidi olduğu için sigortalı bir araçta istisnaidir. Ancak sigorta şirketleri ve kazada kötü niyetli olan kimseler kazazedeleri çekindirmek ve hak talebinde bulunanları vazgeçirmek için bu yol ile vatandaşları maalesef korkutmaktadır. Konunun detaylı ve önemli olması sebebiyle mail veya Whatsapp hattımızdan rücu ve diğer sorularınız konu hakkında sorularınızı ve çekincelerinizi iletmeniz durumunda en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanmaktadır.

Trafik Kazası Avukatı Seçerken Dikkat

Çok basit bir örnek ama konuyu açıklayıcı olması açısından bunu vermek istiyoruz. Trafik kazası avukatı seçerken farkımızı bilerek hareket etmenizi istiyoruz. Ör: Bir kazada yaralanan ve yolcu konumunda olan bir müvekkil için %20 heyet olduğunu varsayalım. Daha önce bu işle ilgilenmeyen avukat dosyayı toparlar sigorta firmasına teslim eder. Oradan ödenek ister. Sigortadan gelecek cevap ile ödemeyi alır. Davayı kapatır. Aslında olması gereken ise şudur. %20 heyet üzerinden sitemizde de aktüer uzmanı arkadaşların yaptığı öncelikle bir tazminat hesaplaması yapılır. Bu tazminat hesaplaması sonrası sigortanın eksik görebileceği tüm ihtimaller değerlendirilerek medikal bir inceleme ile tazminat limiti belirlenir. Arıkan Hukuk olarak sigortadan teklif beklemeden kendi teklifimiz ile sigorta şirketine baskı yapıp hem medikal incelemenin bizim rakam üzerinden yapılmasını hem de işin uzmanı olduğumuzu başta karşı tarafa anlatmış dikta etmiş oluruz. Bu sayede yaralı raporu olan vatandaş sigorta firmasının insafına kalmadan işin uzmanından aktüer almış yine trafik kazasında uzman avukat yardımı ile sürecini takip ettirmiş olur. Bu noktada kazazede veya kazazede yakınlarının bilinçli davranması gereklidir. İşin ayrıntılarını bilmeyen bir avukatın hakkınızı savunmasını ne derece beklersiniz. Her zaman olduğu gibi işi uzmanına bırakın rahat edin.

Arıkan Hukuk olarak Trafik kazası üzerine binlerce referansımıza hizmet verdik. Sizde trafik kazası avukatı olarak ofisimizden destek alın kısa zamanda hakkınıza kavuşun.
www.arikanavukatlik.com
Trafik Kazası Avukatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır