Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminat

Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminat

Ülke olarak her an deprem riski ile karşı karşıyayız. Hem evlerin yeniden imarı hem de deprem sigorta poliçesi diğer adı ile dask poliçelerini vatandaşlarımız yaptırarak riskleri en aza indirmeye gayret etmektedir.

Bu sigorta türü zorunlu olmakla birlikte aynı zamanda ek poliçelerle desteklenmesi gereken bir risktir. Zira DASK poliçesi teminatları ile doğrudan birebir aynı konutu almak her zaman mümkün olmamaktadır. Zira DASK poliçesinin kapsamış olduğu teminat cüzi ve düşük bir teminattır. Herhangi bir deprem sonrası gayrimenkulünün zarar görmesini halinde onarım yıkım halinde yenisinin alınması veya mevcut mahallede imar edilmesi düşüncesinde olan kimseler ek sigortalar yaptırarak alacakları teminat bedelini arttırabilirler.

Dask Tazminat Bedelleri Kurumdan Nasıl Tahsil Edilir?

Ülkemiz jeopolitik olarak fay hatları üzerinde bulunan bir ülkedir. Deprem kuşağında bulunan ülkemiz de her sene büyük veya küçük depremler yaşanmaktadır. Zararın büyüklüğüne bağlı olarak ülke çapında bu zararların karşılanması için 2001 yılında DASK yani açılımı ile “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kurulmuştur. Aşağıda sayılan deprem kaynaklı zararların tamamı 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” gereğince poliçe teminatı kapsamındadır.

Dask Sigortasının Kapsamı ve Karşıladığı Zararlar

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde parasal olarak karşılar. Ödenecek olan teminat bedeli her sene kurum tarafından güncellenir.(2022 yılı için 320.000-TL’dir.) deprem sonucunda binanın tamamen veya kısmen hasar görmesi bu sigorta tazminatı talebi için yeterlidir.

DASK, Deprem sonucu meydana gelen bütün zararları kapsar; bunların içerisinde deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları, bina yıkılmaları, başka binaların diğer binalara vermiş olduğu zararlar, deprem sonucu meydana gelen yangınlar ve daha birçok zarar kalemi için, usulüne uygun olarak yapılacak olan bir bildirim ile zararları karşılamaktadır.

DASK’ın zarar tazmini için; zarar gören yapının tamamının zarar görmesine gerek yoktur. Yani tam bir yıkılma veya binanın komple zarar görmesi dışında kısmen meydana gelen zararlar da teminat kapsamındadır. Yine aynı şekilde bir yapını tüm bağımsız bölümleri değil de yalnızca belli bir taşınmazın depremden zarar görmesi halinde, taşınmazı zarar gören konut sahibi zarar tazmini talebinde bulunabilmektedir.

2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri

Herkesin merak ettiği diğer bir konuda 2023 yılı dask poliçe limiti olmaktadır. Türkiye'de özellikle 68 ilin fay hattından etkilenme ihtimaline bakılarak dask daha da önemli bir hal aldı. 2022 yılında 320 bin olan dask poliçe limiti yeni güncelleme ile 2023 yılında 640 bin TL'ye çıkarıldı. 25 Kasım 2022'de yeniden güncellenen limitler sonrası dask poliçe limitleri 2 katına çıkarılmış oldu.

Dask’ın Kapsamı Nelerdir ?

DASK, depremin ve deprem sonucunda meydana gelen yangın, patlama yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçe teminatları kapsamında karşılamaktadır. Maddi zararlar ise tam zararlar (Taşınmazın tam yıkılma veya kullanılmaz hale gelmesi) ile kısmi zararlar (duvar veya taşıyıcı kolonların zarar görmesi gibi kısmi zararlar) olarak ayrılar. Bu zararlar ise tespit edildikten ve prosedürler yerine getirildikten sonra DASK tarafından ödeme yapılmak suretiyle tazmin edilir. DASK ile karşılanan zararlara işyerlerinin dâhil olup olmadığı sorusuna aşağıda cevap vereceğiz.

DASK Kapsamında Bulunan Teminatlar Nelerdir?

DASK, tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde konut veya mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binalara ait daireler ile bu binalarda bulunan büro ya da ticarethanelerde oluşan hasarlar için geçerlidir. (Örneğin binada bulunan market, eczane, hukuk bürosu, emlakçı gibi)

Aşağıdaki bina yapılarını depremde zarar görmesi halinde zarar bedeli DASK tarafından karşılanmaktadır:

 1. Binanın temeli,
 2. Ana duvarları,
 3. Bahçe duvarları ile bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar ve istinat duvarları,
 4. Taban ve tavanlar,
 5. Merdivenler,
 6. Asansörler,
 7. Koridorlar,
 8. Binaya ait çatılar ile bacalar ve binaya ait tamamlayıcı bölümlere ait yerlerde

meydana gelen hasarlar teminat altındadır. Bu koşulları sağlayan binalar dışında ayrıca kat irtifakı olan binalar ve aynı zamanda tapuda arsa olarak görünen yapılar da poliçe kapsamındadır.

DASK Kapsamına Girmeyen Zararlar

 • Enkaz kaldırma işlemleri,
 • Kira kayıpları,
 • Ölüm ya da bedeni zararlar,
 • Deprem kaynaklı olmayan binanın kendi yapısıyla alakalı daha önce var olan hasarlarla ilgili tazminat talepleri

DASK kapsamına girmemektedir. Belirtilen bu maddeler ile ilgili hasarlar için DASK’a ek olarak konut sigortaları yaptırılabilmektedirler.

Deprem Sonucunda Ödenecek Tazminat Bedeli Nasıl Belirlenir?

Deprem sonrasında meydana gelen yıkılma ve taşınmazın tamamen ortadan kalkması halinde ödenecek sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen konutun metrekare bedeli ve metrekaresinin çarpılması sonucu elde edilen tutar esas alınmaktadır. Örneğin; konutunuz 120 metrekare ise ve metrekare birim fiyatı raportör tarafından 3.000-TL olarak belirlendiyse doğacak tazminat 360.000-TL olarak hesaplanır.(ancak DASK tarafından ödenecek tavan bedel depremden zarar gören DASK sigorta alacaklılarına ödenir.)

DASK’ın her yıl inşaat maliyetlerine göre belirlediği azami tutardaki teminat 240 000 TL’dir. Bu bedelin üzerinde kalacak zararlar için konut sigortaları devreye girmektedir. Şayet 240.000-TL’yi aşkın bir zarar söz konusu ise aşkın zarar Konut Sigortası var ise Konut Sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Depremden Kaynaklı Tazminat Paraları Ne Zaman Ödenir ?

Bu kamunun zararın karşılanması süreci için belirleyeceği tutuma bağlı olarak değişmektedir. Yakın zamandaki Elazığ depreminin zararları; zararların ve zarar görenler belli olduğu halde uzunca bir süre beklemiş ancak nihai olarak bu zararlar ödenmiştir.

Yıllara Göre DASK Tarafından Ödenecek Teminat Limitleri

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL'dir. Eğer konutun değeri DASK tarafından verilen en yüksek teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Deprem Sigortası Kapsamdaki Binalar

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda gösterilen binalar zarar tazmini kapsamına alınmıştır:

 1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,(apartman, müstakil ev, apart gibi)
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 3. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 4. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 5. Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 6. Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki binalar DASK kapsamında teminat altına alınamaz, alınması halinde ise tazminat talebinde bulunulamaz.

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,(fabrika, atölye, imalathane, sanayi tesisleri gibi)
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

DASK’a Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

DASK adına deprem sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yazılı olarak hasar bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Deprem sonrası oluşan hasarın bildirimi için en geç 15 günü içinde kuruma bildirim yapılması gerekmektedir.

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
  (Burada meydana gelen zarardan kısaca bahsedilir.)
 • Güncel Tapu Bilgisi
  (Tapu Sicil Kayıtlarına E-Devlet Sisteminden kolayca ulaşılabilmektedir.)
 • Zarar gören taşınmazın açık adresi ve irtibat bilgisi

Dask’ın Zarar Tespit ve Tazminat Detayları

 • Hasar ihbarının ardından olay yerine DASK adına görevli bağımsız hasar tespit uzmanları kamu görevlisi vasfıyla inceleme yapar. Belirlenen zarar sigorta eksperi tarafından raporlanır.
 • Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, hak sahibinin banka hesabına 1 ay içinde yatırılır. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde yasal yollara başvurulması tavsiye edilir.

Deprem Poliçesinden Ötürü Tazminat Ödeme Süreci

 • Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.
 • Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.
 • Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.
 • Zorunlu Deprem SigortasıGenel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılır.

Dask Teminat Bedelinin Alınmasında Avukatlık Hizmeti

DASK’a hasar ihbarında bulunulması ve kurumla yazışma gerektiren süreçler avukat eliyle sağlanırsa mağdurların haklarına kavuşması son derece hızlı olacaktır. Kurum tarafından yönlendirilecek eksperin sigorta hukuku alanında uzman bir avukat ile irtibat halinde olması ve meydana gelen mağduriyetin en doğru şekilde ifade edilmesi ve zararın tüm kapsamıyla raporlanması yine bir uzman dokunuşunu gerektiren süreçlerdir. Yine DASK tarafından yapılacak ödemenin doğrudan depremzedeye yapılması ilkelerimiz arasında olduğunu belirtmek isteriz. Depremzedelerden ise herhangi bir ücret alınması tarafımızca etik olarak doğru bulunmamaktadır. Bu alanda verilecek hizmetin peşin ücretsiz yapılması tarafımızca doğru bulunmaktadır.

Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminatta Zaman Aşımı

Dask veya zorunlu deprem sigortasından tazminat alma süresi de olay tarihi itibari ile 2 yıl içinde tazminat talebinde bulunularak alınır. 2 yılı aşması durumunda tazminat talebi ortadan kalkar.

1990 Yılından Bu Tarafa Ülkemize Meydana Gelen Depremler

Ülkemizde 1990 yılından bu tarafa 11 tane yıkıcı etkisi olan deprem meydana geldi. Depremlere bakıldığında ülkemizin her köşesine etkisi olmasından ötürü zorunlu deprem sigortasının önemini aşağıdaki deprem incelemesi yapıldığında daha iyi anlaşılacaktır.

 1. Erzincan - Deprem Tarihi 13.03.1992 Vefat Sayısı 633
 2. Dinar - Deprem Tarihi 01.10.1995 Vefat Sayısı 94
 3. Çorum, Amasya - Deprem Tarihi 14.08.1996 Vefat Sayısı 0
 4. Ceyhan - Deprem Tarihi 27.06.1998 Vefat Sayısı 145
 5. İzmit Körfezi (Marmara) - Deprem Tarihi 17.08.1999 Vefat Sayısı 17.480
 6. Düzce - Deprem Tarihi 12.11.1999 Vefat Sayısı 763
 7. Sultandağı - Deprem Tarihi 03.02.2012 Vefat Sayısı 42
 8. Bingöl - Deprem Tarihi 01.05.2003 Vefat Sayısı 177
 9. Elazığ - Deprem Tarihi 08.03.2011 Vefat Sayısı 51
 10. Simav - Deprem Tarihi 19.05.2011 Vefat Sayısı 3
 11. Van- Deprem Tarihi 23.10.2011 Vefat Sayısı 644

Yıllara Göre Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Limitleri

2013 yılı için 150 bin TL

2014 yılı için 150 bin TL

2015 yılı için 150 bin TL

2016 yılı için 160 bin TL

2017 yılı için 170 bin TL

2018 yılı için 190 bin TL

2019 yılı için 190 bin TL

2020 yılı için 240 bin TL

2021 yılı için 320 bin TL

2022 yılı için 640 bin TL

Türkiye’de yıllara göre geçmişten günümüze zorunlu deprem sigortası yani Dask’ın poliçe teminat limitleri bu şekildedir. Türkiye’de 33 tane sigorta firması dask poliçesi düzenlemekte ve her yıl bu poliçe sayıları da artmaktadır.

Dask Sigortası Nasıl Sorgulanır ?


Dask'ın kendi sitesi içerisinde buluna sorgulama ekranından istifade edilerek sorgulama yapılabilir. Burada tarafınızdan istenilen bilgilerin girilmesi ile sigortanıza dair süre bedel ve koşulları öğrenebilirsiniz. Sigorta olmasına rağmen içeriği görememeniz halinde kuruma veya tarafımıza ulaşarak destek isteyebilirsiniz.

Dask Teminatı ve Afet Sigortaları Hakkında Sorulan Bazı Sorular ve Cevapları

1. Zorunlu Deprem Sigortası diğer adı ile Dask'ın kapsamı nedir?

Belediye sınırları içinde kalan mesken yani evlerin deprem ile birlikte depremin ardından meydana gelen maddi zararları karşılamaya yönelik deprem sonrası geliştirilmiş bir koruyucu sigortadır.

2. Zorunlu Deprem Sigortası hangi meskenleri kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası yada Dask mesken yani evler için kurulmuş bir sistemdir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 3. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Deprem Sigortası ayrıca;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

3. Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 2. Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 3. Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
 4. İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 5. Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
 6. Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

4. DASK bir tür vergi türü olarak kabul edilir mi?

Dask vergi değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

5. Zorunlu Deprem Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır?

1 yıl içindeki zararları kapsar.

6. Dask'ın sahadaki yapı tarzları ve tanımı nasıl yapılır?

 • Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 • Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

7. Köy yerleşim alanlarındaki meskenler neden kapsama girmemektedir?

Belediye denetimi olmayan yapılar (köyler) poliçe kapsam dışındadır.

8. İnşa halindeki konutlar için DASK yaptırılabilir mi?

Yaptırmaya gerek yoktur.

9. İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Kapsam dışındadır. Ancak mesken olan binalarda iş yeri olarak kullanım var ise zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir.

10. DASK yani deprem sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?

Deprem sonrası ortaya çıkan tsunami, yangın, yer kayması gibi maddi zararları, poliçe limiti dahilinde karşılar. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

11. DASK’ta hangi haller teminat dışında değerlendirilir?

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

12. Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu ve dask kapsamına girer mi?

Yapının tamamlayıcı tüm kısımları tazminat ve teminat kapsamında yer alır.

13. DASK evin eşyalarına teminat öder mi?

Ödemez.

14. Kaçak yapılar Deprem Sigortasıkapsamında mıdır?

Kaçak yapılar sigorta kapsamına girmez.

15. Tapuda mesken dışında (arsa, bağ, bahçe veya tarla) olarak bildirilen alanların Deprem Sigortası uygulaması nasıldır?

Burada mevcut tapu bilgisi ve beyan edenin görüşü ile işlem yapılır.

16. Tapuda mesken gözüken iş yerine deprem poliçesi düzenlenir mi?

Meskenlerin içindeki tiracet yerlerine zorunlu deprem sigorta poliçesi yapılır.

17. Tapuda “ticarethane” olan ancak ev olarak kullanılan yere Dask Yapılır mı?

Bu durumda olan ticaret hanelere poliçe düzenlenmez.

18. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.

Deprem poliçenizden kaynaklı tazminatlarınız için ülkemizin tazminat hukuku alanında en büyük bürosu Arıkan Avukatlık Bürosu'ndan destek alabilirsiniz.
www.arikanavukatlik.com
Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminat/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır