İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

Ülkemizde her sene milyonlarca icra takibi açılmakta ve bu icra takiplerinin icra dairesinde açılış sürecinden sonraki tahsil süreci; tahsil kabiliyetinin olmaması, İcra dairesinde ki bürokratik işlemlerin ve talep usulünün vatandaşlarca ve kimi zaman meslektaşlarımızca bilinmemesi veya ihmal edilmesi sebebiyle sonuçsuz kalmaktadır. Bu da icra dairelerinde ve Adalet Bakanlığı’nda icra dosyası yığılmalarına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle icra takibine konulan alacakların sorgulama ve haciz yöntemi ile nasıl tahsil edileceğine dair yöntemlerini icra avukatı kaleminde sizler kaleme aldık.

İcra Takibini Kesinleştirme Ve Tebligat Süreci

Öncelikle açılan takipten sonra alacak takibinin kesinleştirilmesi, yani borçluya ödeme emrinin tebliği gerekmektedir. Yalnızca PTT kanalı ile yapılabilecek bu tebligat sürecinde kargo firmaları kuryeler email gibi yöntemler geçerli olmamaktadır. Alacak takibi için yapılacak ödeme emri gönderimlerinde yalnızca devletin posta servisleri yetkilidir. Yapılacak olan tebligatların PTT veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) e-posta gönderim, yöntemiyle yapılması zorunludur.

Borçlunun adresini taşıması veya bildirdiği adreste bulunmaması halinde, adres kayıt sisteminde, yani Mernis sisteminde bulunan adresine tebligat yapılır. Bu sefer yapılacak olan tebligatı borçlunun kabul etmemesi halinde tebligat muhtarlığa bırakılır ve süresinde itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşir.

İcra Dairesinde Mal Varlığı Sorgulama Yöntemleri

İcra dairelerinde borçlu için işlem yaparken bazı sorgulamalar yapılmalıdır. Öncelikle borçlunun mal varlığı sorgulaması yapılır sonrasında da icra takibi süreci devam eder.

Araç Haczi

Borçlu adına olan araçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sisteminde yani İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları’nın tescil sisteminde kayıtlıdır. İcra dairesine yapılacak araç haczi talebi ile borçlunun tescili bulunan aracına haciz konulabilmektedir.

İş makinesi, vinç, kepçe, kazı makineleri, römork, forklift gibi iş makineleri ise bulundukları şehrin ticaret odası sistemine kaydedilmektedir. Bu araçların haczi için iş makinelerinin faaliyet gösterdiği şehrin ticaret sicil müdürlüğüne müzekkere yazılması gerekmektedir.

a. Haczedilen Araçların Takyidatların Talep Edilmesi

Borçlu tarafların araçlarına haciz konulması durumunda, konulan haciz de sizden önce alacaklı bulunan tarafları veya rehin hakkı sahiplerinin görmek için icra dairesinden takyidat raporu talep etmeniz gerekmektedir. Böylece alacaklı koymuş olduğu hacizde kaçıncı sırada olduğunu öğrenme imkânına sahip olmaktadır.

b. Haczedilen Araçların Yakalama Talebi ve Şerhi

Borçlu ve borçluların araçlarının haciz edilmesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde bu araçlar hacizli olarak görülmektedir ancak araçların trafikte yakalanıp, icra dairesinden satışı yapılarak paraya dönüştürülmesi ayrı bir süreçtir. Bu alan uzmanlık gerektirdiği için kısaca değinmek isteriz ki; haczedilen araç için yakalama şerhi konulması durumunda araç bulunduğu yerde yakalanır ve en yakın yediemin otoparkına çekilerek icra dairesine hangi yediemin otoparkında bulunduğu bildirilir. Takip eden süreçte aracın satışı yapılır.

Gayrimenkul – Taşınmaz Haczi

Ülkemizde bulunan bütün taşınmazlar tapu ve kadastro bilgi sistemi adı verilen (TAKBİS) sistemde kayıtlıdır. Borçlu adına kayıtlı olan taşınmazların tespiti ve bu taşınmazların haczi için bu sistem üzerinden sorgu yapılıp ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile ilgili taşınmazlara haciz konulabilmektedir. Yine araç haczinde olduğu gibi burada da takyidat talep etmek son derece önemlidir. Zira haczedilen taşınmaz üzerinde kaçıncı sıradaki alacaklı olduğunuzu bilmeniz taşınmazın ipotekli olup olmadığını öğrenmeniz alacağın tahsili sürecinde tarafınızda bir fikir uyandıracaktır.

Haciz Edilen Taşınmazın Satış ve Paraya Dönüştürülmesi

Bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı olduğu için kısaca belirtmek isteriz ki haczedilen taşınmazların satışı için öncelikle taşınmazın kıymet takdirinin yapılması taşınmazın satış için ihaleye çıkarılması ihalede satış sürecinin tamamlanması ve alacaklıların sıraya konularak satış bedeli üzerinden borçların ödenmesi sürecine geçilmesi olarak bu süreç özetlenebilir.

Taşınmaz satışı süreci çok hassas bir süreçtir zira en ufak bir hatada borçlu taraf ihalenin feshi davası açarak taşıma satışını durdurabilmek de ve uzun yıllar süreci askıda bırakabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sorgusu

Borçlunun vergi dairelerinde yani gelir idaresi başkanlığında bulunan kayıtları özellikle işletme veya işyeri sahibi olan borçlular üzerinde tahsilat yapmak isteyen alacaklılar için son derece önemlidir. Zira borçlumuz muhatabın şahsına ait işyeri gelir idaresi başkanlığı sistemlerinde görülmekte ve buraya yapılacak olan alacak talepleri genellikle sonuç vermektedir.

Web Servisleri Sorgusu

Borçluya herhangi bir surette ulaşılamaması halinde borçlunun adres tespiti için Telekomünikasyon, su ve aboneliklerinin sorgulanması ve tespiti talep edilerek borçlunun mevcut adresi tespit edilebilmektedir. Bu sorgulama yöntemi daha çok adresi bilinmeyen ve tebligat yapılmasında güçlük çekilen borçlular için kıymetli bir yöntemdir.

Alacak Tahsilinde Maaş Haciz Yöntemi

Borçlunun çalışmış olduğu işyeri, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarında güncel olarak görülmektedir. Borçlunun çalışmış olduğu yerin tespiti için öncelikle icra dairesine borçlunun çalışmış olduğu iş yerinin sorulması ve akabinde bu işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmesi talep edilmelidir. Bu talebin işveren ulaşması halinde işveren borçlunun tahakkuk eden maaşının dörtte biri oranındaki bedeli icra dairesi dosyasına yatırmakla mükellef olacaktır. Borçlunun memur olması halinde ise müzekkerenin yazılacağı makam, memurun görev yapmış olduğu ilin Mal Müdürlüğü’dür.

İşverene Maaş Haczi Yazısına Rağmen Ödeme Yapılmaması

Usulüne uygun tebligat ile işverene maaş haczi müzekkeresi gönderilmesine rağmen borçlunun çalıştığı işverenin ödeme yapmaması halinde işveren de tahakkuk eden maaş bedeli kadar alacaklıya karşı sorumlu olacaktır.

Borçlunun Banka Hesaplarına Haciz Konulması


Borçlunun banka hesaplarında para bulunması durumunda gönderilecek olan haciz ihbarnameleri ile borçlunun banka hesaplarında bulunan bakiye bedel, alacağı karşılayacak kadarıyla bloke edilmekte ve bloke edilen tutar icra dairesine bildirilmektedir. Bu banka blokesi işlemi sonrasında alacaklı taraf bloke koyan bankaya ödeme talebi yollayarak tutarın icra dairesi dosyasına yatırılmasını talep edip alacağını Tahsil edebilmektedir.

2019 yılı sonrasında kayıtlı elektronik posta sistemine zorunlu hale gelmesinden sonra daha önce işkence olan bankalara müzekkere yollama sistemi artık çok daha kolay hale gelmiştir. Alacaklılara kolaylık olması açısından ülkemizdeki çoğu bankanın KEP adreslerini, internet sitelerini ve genel müdürlük adreslerini aşağıda paylaşıyoruz.

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN KEP ADRESLERİ

 • Akbank KEP adresi veya Akbank kayıtlı e-posta adresi: akbank@akbank.hs03.kep.tr
 • Aktifbank KEP adresi veya Aktifbank kayıtlı e-posta adresi: aktifbank@hs03.kep.tr
 • Albaraka Türk Katılım Bankası kayıtlı e-posta adresi veya Albaraka KEP adresi:
 • Alternatif Bank KEP adresi: alternatifbank.muhaberat@hs02.kep.tr
 • Anadolubank KEP Adresi veya Anadolubank kayıtlı e-posta adresi: anadolubank@hs02.kep.tr
 • Asya katılım Bankası (TMSF’ye devredildi)
 • Bank Mellat KEP Adresi: bankmellat@hs01.kep.tr
 • Bank Pozitif KEP adresi veya Pozitif Bank kayıtlı e-posta adresi: bankpozitif.muhaberat@hs03.kep
 • Birleşik Fon Bankası KEP adresi veya Birleşik Fon Bankası kayıtlı e-posta adresi: fonbank@hs01.kep.tr
 • Burgan Bank KEP adresi veya Burgan Bank kayıtlı e-posta adresi: burganbank@hs03.kep.tr
 • Citibank KEP adresi veya Citi Bank kayıtlı e-posta adresi: citibank.muhaberat@hs03.kep.tr
 • Denizbank KEP adresi veya Denizbank kayıtlı e-posta adresi: denizbank.haberlesme@hs04.kep.
 • Deutsche Bank KEP adresi veya Deutsche Bank kayıtlı e-posta adresi: db.iletisim@db.hs03.kep.tr
 • Diler Yatırım Bankası KEP adresi veya Diler Yatırım Bankası kayıtlı e-posta adresi: dilerbank@hs03.kep.tr
 • Fibabanka KEP adresi veya Fibabanka kayıtlı e-posta adresi: fibabanka.operasyon@fibabanka.hs03.kep.tr
 • QNB Finansbank KEP adresi veya QNB Finansbank kayıtlı e-posta adresi: qnbfinansbank@hs05.kep.tr
 • Habib Bank KEP adresi veya Habib Bank kayıtlı e-posta adresi: habibbank@hs03.kep.tr
 • HSBC KEP adresi veya HSBC Bank kayıtlı e-posta adresi: hsbcbankas@hs03.kep.tr
 • ING Bank KEP adresi veya ING Bank kayıtlı e-posta adresi: ingbank@hs03.kep.tr
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası KEP adresi veya Kuveyt Türk kayıtlı e-posta adresi: kuveytturk@hs02.kep.tr
 • Nurol Yatırım Bankası KEP adresi veya Nurol Yatırım Bankası kayıtlı e-posta adresi: nurolbank.muhaberat@nurolbank.hs03.kep.tr
 • Odeabank KEP adresi veya Odeabank kayıtlı e-posta adresi: odeabank.muhaberat@hs04.kep.tr
 • Société Générale KEP adresi veya Société Générale kayıtlı e-posta adresi: societegenerale.ist@hs03.kep.tr
 • Standard Chartered Yatırım Bankası KEP adresi veya Standard Chartered Yatırım Bankası kayıtlı e-posta adresi: scbank.eyp@hs04.kep.tr
 • Şekerbank KEP adresi veya Şekerbank kayıtlı e-posta adresi: sekerbank.haberlesme@sekerbank.hs03.kep.tr
 • Turkish Bank KEP adresi veya Turkish Bank kayıtlı e-posta adresi: turkishbank.muhaberat@hs02.kep.tr
 • Turkland Bank KEP adresi veya Turkland Bank kayıtlı e-posta adresi: tbank@tbank.hs03.kep.tr
 • Türk Ekonomi Bankası KEP adresi veya Türk Ekonomi Bankası kayıtlı e-posta adresi: turkekonomibankasi@hs03.kep.tr
 • Türkiye Finans KEP adresi veya Türkiye Finans Katılım Bankası kayıtlı e-posta adresi: turkiyefinans@hs03.kep.tr
 • Türkiye Garanti Bankası KEP adresi veya Türkiye Garanti Bankası kayıtlı e-posta adresi: garanti@hs02.kep.tr
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası KEP Adresi: ziraatbank@hs01.kep.tr
 • Türkiye Halk Bankası KEP adresi veya Türkiye Halk Bankası kayıtlı e-posta adresi: halkbank.muhaberat@hs03.kep.tr
 • Türkiye Vakıflar Bankası KEP adresi veya Türkiye Vakıflar Bankası kayıtlı e-posta adresi (Vakıfbank Kep adresi): vakifbank@hs01.kep.tr
 • Türkiye İş Bankası KEP adresi veya Türkiye İş Bankası kayıtlı e-posta adresi: isbankasi@hs02.kep.tr
 • Yapı ve Kredi Bankası KEP adresi veya Yapı ve Kredi Bankası kayıtlı e-posta adresi: yapikredi@yapikredi.hs02.kep.tr
 • Vakıf Katılım Bankası KEP adresi veya Vakıf Katılım Bankası kayıtlı e-posta adresi: vakifkatilimbankasi@hs03.kep.tr
 • Ziraat Katılım Bankası KEP adresi veya Ziraat Katılım Bankası kayıtlı e-posta adresi: ziraatkatilim.genel@hs04.kep.tr
 • Adabank KEP adresi veya Adabank kayıtlı e-posta adresi: adabank@hs01.kep.tr
 • Arap Türk Bankası KEP adresi veya Arap Türk Bankası kayıtlı e-posta adresi: atbank@hs03.kep.tr
 • Rabobank KEP adresi veya Rabobank kayıtlı e-posta adresi: rabobank.muhaberat@hs03.kep.tr
 • Intesa Sanpaolo KEP adresi veya Intesa Sanpaolo Bank kayıtlı e-posta adresi: intesasanpaolo.istanbul@hs03.kep.tr
 • İller Bankası KEP adresi veya İller Bankası kayıtlı e-posta adresi: illerbankasi@hs01.kep.tr
 • Türkiye Kalkınma Bankası KEP adresi veya Türkiye Kalkınma Bankası kayıtlı e-posta adresi: kalkinmabankasi@hs02.kep.tr
 • GSD Yatırım Bankası KEP adresi veya GSD Yatırım Bankası kayıtlı e-posta adresi: gsdbank@hs03.kep.tr
 • Türk Eximbank KEP adresi veya Türk Eximbank kayıtlı e-posta adresi: tikb.eximbank@hs03.kep.tr
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası KEP adresi veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası kayıtlı e-posta adresi: takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr

İcra noktasında alacaklı veya borçlu taraf olarak icra avukatından hizmet almak isterseniz 7-24 canlı destek hattımızdan sitemizdeki, 0507 371 1717 nolu telefondan veya mail ile info@arikanavukatlik.com adresinden yada whatsapp hattımızdan bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

İcralık dosyalarınızın hızlanması maaş, gayrimenkul ve araç hacizlerine kadar tüm sürecin hızlıca yürütülmesi ve kısa zamanda paranıza kavuşmak için icra avukatlarımız hizmetinizde.
www.arikanavukatlik.com
İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır